<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16005432\x26blogName\x3dAcemi+Blogcu\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://acemiblogcu.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://acemiblogcu.blogspot.com/\x26vt\x3d-655666249508531087', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Acemi Blogcu

Blog'a yeni başlayanlara amatör ruhu ile destek :)

Ideefixe satış ortaklığı

| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »

10/22/2005 1:14 ÖS

Bannerların çekici olmadığına ben de katılıyorum. Bu yüzden kendi bannerımı kendim yaptım.

Yaptığım bannerlar size daha çekici gelmişse kullanabilirsiniz* buyrun;
- 468x60
- 225x60

* Sağ tıklayıp "Save target as" şeklinde kopyalayabilirsiniz.

Gönderen: Anonymous Selim Yörük    


10/22/2005 9:17 ÖS

Güzel çalşımalar, paylaştığınız için teşekkürler.

Ideefixe üzerinde firmanın kullandığı ürün tanıtım banner'ları aslında gayet çekici. Sitede gezinirken yakalayabileceğiniz bu bannerları da kaydedip kullanabilirsiniz.

Örneğin; 468x60 ve 280x60

Gönderen: Blogger ali    


» Görüşünüzü ekleyin
IDéEFIXE