<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16005432\x26blogName\x3dAcemi+Blogcu\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://acemiblogcu.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://acemiblogcu.blogspot.com/\x26vt\x3d-655666249508531087', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Acemi Blogcu

Blog'a yeni başlayanlara amatör ruhu ile destek :)

Pop-up sorunu

| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »

10/16/2005 5:17 ÖS

IE6, Maxthon ve Opera ile denedim bir şeyler çıkmadı pop-up olarak. Bilgine.

Gönderen: Anonymous metin    


10/16/2005 10:55 ÖS

Çok teşekkür ederim, umarım başka kimse de karşılaşmamıştır.

Gönderen: Blogger ali    


10/17/2005 8:50 ÖS

Evet evet. FireFox 1.0.7'de de hiç bir sorun yok.

Zaten blogunuzda çikita, düş barındırma ve 9oo9le'dan başka yabancı madde yok görünüyor. Tasarım da çok yalın ve güzel. Bannera biraz daha uğraşılsa tam Zen tasarıma uygun olacak.

Görsellik ve içerikler için teşekkürler.

Gönderen: Blogger TuLûAt Blogspot    


10/17/2005 9:54 ÖS

Teşekkürler TuLûAt. Olabildiğince temiz tutmaya çalışıyorum blog'umu. Fakat bir gün sadece kendime ait bir wordpress sunucum olsun istiyorum ve bu yüzden, sizin de işaret ettiğiniz, bazı eklentilere ihtiyacım var. Ayrıca blog'umda bu reklam araçları hakkında incelemeler yazmayı da düşünüyorum. Tabii bunun için önce deneyip öğrenmek lazım, yoksa inandırıcı olmaz :)

Gönderen: Blogger ali    


» Görüşünüzü ekleyin
IDéEFIXE