<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16005432\x26blogName\x3dAcemi+Blogcu\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://acemiblogcu.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://acemiblogcu.blogspot.com/\x26vt\x3d-7810062987439274435', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Acemi Blogcu

Blog'a yeni başlayanlara amatör ruhu ile destek :)

WordPress.com hesabı için Flock'u indirmeniz yeterli

| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »

11/26/2005 12:04 ÖÖ

merhaba
wordpress almaya gerek var m� sizce?nedir sunduklar� fazladan bloggera g�re?cevaplarsan�z sevinirim.

Gönderen: Anonymous Adsız    


11/26/2005 12:20 ÖÖ

Wordpress, bir blog yazarının tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek profesyonel bir blog platformudur. Ücretsiz olan bu yazılımın işlevselliği de, diğer yazılımlar ile kıyaslanamayacak derecede, çok sayıdaki tema ve plugin ile geliştirilebilmektedir.

Worpress'i benzer diğer yazılımlardan ayıran en önemli özellik ise etrafında gönüllü wordpress kullnıcılarından oluşan bir inanılmaz dinamik bir geliştici kitlesine sahip olmasıdır. Bu sayede bloglar ile ilgili her güncel gelişme en kısa sürede wordpress gelişim sürecine dahil edilebilmektedir.

Daha fazla bilgi için, bu yazılım ile ilgili her türlü Türkçe desteği bulabileceğiniz, Wordpress Türkiye'nin wiki'sine ve forumlarına göz atabilirsiniz.

Gönderen: Blogger ali    


» Görüşünüzü ekleyin
IDéEFIXE