<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16005432\x26blogName\x3dAcemi+Blogcu\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://acemiblogcu.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://acemiblogcu.blogspot.com/\x26vt\x3d-655666249508531087', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Acemi Blogcu

Blog'a yeni başlayanlara amatör ruhu ile destek :)

PageRank güncellemesi yaradı :)

| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »

10/25/2005 6:18 ÖS

http://www.pagerank.net/pagerank-checker/
bu adres ile verdiğiniz adresin sonuçları birbirini tutmuyor?

Gönderen: Blogger oky    


10/25/2005 9:21 ÖS

Google'ın dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan bir çok data center'ı var ve normalde tüm data center'larda yapılan sorguların aynı olması gerekirken bazen (özellikle de böyle güncellemeler sırasında) farklılıklar olabiliyor. Bu iki servis arasındaki farklılıkta büyük ihtimalle sorgularını farklı data center'lar üzerinden yapıyor olmalarından dolayıdır.

MyGooglePageRank.com'u en basit araç olması nedeni ile önermiştim. Ama isterseniz SeoChat.com'un, yazımda belirttiğim PageRank güncellemesinden önce yayınladığı, FuturePageRank aracını kullanabilirsiniz. SeoChat bu servisi okurlarının güncelleme sırasında ve sonrasında oluşabilecek PageRank değişimleri izleyebilmeleri için yayınlamıştı.

Bu araç Google'ın kullandığı data center'ların 18'i üzerinde birden sorgu yapıyor. Daha sağlıklı sonuçlar elde edebilir ve farkları inceleyebilirsiniz.

Gönderen: Blogger ali    


» Görüşünüzü ekleyin
IDéEFIXE