<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16005432\x26blogName\x3dAcemi+Blogcu\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://acemiblogcu.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://acemiblogcu.blogspot.com/\x26vt\x3d-655666249508531087', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Acemi Blogcu

Blog'a yeni başlayanlara amatör ruhu ile destek :)

Blogger'daki blog'unuzu yedekleme

| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »

10/25/2005 3:46 ÖÖ

Aynı gün ben de oraya bakarak yedeklemeyle uğraşıyordum. UTF-8 kullandığım için bir de çıktı da navbar olmasın diye yedekleme şablonunu şöyle yaptım:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">
<head> <$BlogMetaData$> <style> #b-navbar {display:none;} </style> <script type="text/javascript"> </head> </script> </head>
<body> <$BlogTitle$> <br />
<Blogger>
Başlık: <BlogItemTitle><$BlogItemTitle$></BlogItemTitle> :: <$BlogItemDateTime$><br />
------------------------------<br />
<$BlogItemBody$><br />
------------------------------<br />
<BlogItemCommentsEnabled> <BlogItemComments>
Yorumcu:<$BlogCommentAuthor$> :: Yorum Tarihi:<$BlogCommentDateTime$><br />
<$BlogCommentBody$><br />
-----------------------------<br />
</BlogItemComments> </BlogItemCommentsEnabled> </Blogger> </body> </html>

Diyelim ki tüm girişler silindi yedeğimizi geri yüklemek için ne yapacağız?

TuLûAt

Gönderen: Blogger TuLûAt Blogspot    


10/25/2005 8:33 ÖÖ

Bende UTF-8 kullanıyorum, doğru gösterim için meta tag'larıda dahil etmeniz akıllıca. Şablon önerisi için teşekkürler.

Kendime ait bir sunucu üzerinde WordPress'e geçmeyi düşündüğüm için böyle bir yedekleme metodu aradığımdan benim mecburen teker teker elle girmem gerekecek :) Ama blogger'da bir veri kaybı olursa da durumun farklı olacağını sanmıyorum, onda da elle girmek gerekecektir.

Gönderen: Blogger ali    


10/26/2005 4:17 ÖÖ

Tabi yedek alırken taslak olarak saklanan blogları unutuk..

Gönderen: Blogger TuLûAt Blogspot    


» Görüşünüzü ekleyin
IDéEFIXE