<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16005432\x26blogName\x3dAcemi+Blogcu\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://acemiblogcu.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://acemiblogcu.blogspot.com/\x26vt\x3d-7810062987439274435', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Acemi Blogcu

Blog'a yeni başlayanlara amatör ruhu ile destek :)

AdSense Mediapartners Bot'unun sonuçları Google arama indeksinde

| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »

4/17/2006 1:11 ÖS

ben çalışırken imaj şeklindeki adsense birimlerini kullanıyorum, adsense'in reklam birimlerini toplu halde gösteridiği reklam birimleri sayfasından aldım. hemen her boyuttaki bu imajları sayesinde bu dediğin probem aşılabilir.

öte yandan bu sadece boyutlandırma ile ilgili bir çözüm, farklı renkler için ne yapılır bilmiyorum.

Gönderen: Anonymous nahnu    


4/17/2006 1:31 ÖS

Evet bu yöntem ile reklam renklerinin tasarım ile uyumluluğuna karar vermek oldukça zor olacaktır. Ayrıca reklam görüntülenmediği durumda arkaplanının tek renk ile gösterilmesi, başka bir reklam birimine yönlendirilmesi ve kapanabilir reklam birimlerinin işlevselliği gibi özelliklerin test edilmesi de imkansız olacaktır.

Sonuçta bir şekilde gerçek reklam birimleri çalışmak zorunda kalınıyor :) Umarım JenSense'in tahmini doğrudur ve geçici bir durumdur, eğer öyle değil de bir politika değişiliği ise bir çok webmaster'ın işini zorlaştıracaktır.

Gönderen: Blogger ali    


» Görüşünüzü ekleyin
IDéEFIXE