<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16005432\x26blogName\x3dAcemi+Blogcu\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://acemiblogcu.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://acemiblogcu.blogspot.com/\x26vt\x3d-655666249508531087', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Acemi Blogcu

Blog'a yeni başlayanlara amatör ruhu ile destek :)

2006 kehanetleri

| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »

12/24/2005 1:29 ÖS

Servis sağlayıcılarından sadece biri mi? Yani en azından biri! Cep telefonu servis sağlayıcılarının bile ilgisine konu olduğuna göre bu tahmini ben "neredeyse hepsi" diye değiştiriyorum.

Tabi doğru dürüst e-posta hizmeti vermekte bile zorlananları katmıyorum işin içine.

Çevirmeli ağa ödenen tutar düştükçe para kazanacak bir şeyler bulmaları gerek.

Gönderen: Blogger pindle    


12/24/2005 2:37 ÖS

Cep telefonu servis sağlayıcılarının bile ilgisine konu olduğuna göre bu tahmini ben "neredeyse hepsi" diye değiştiriyorum.

Haklısınız :) Zaten birisi pazara girerse diğerleri de onu takip edecektir mutlaka.

Gönderen: Blogger ali    


12/26/2005 10:50 ÖÖ

turkcell wapblog servisiyle girdi. ben superonline yada e-kolay'dan bekliyorum blog olayına girme durumlarını.arka arkaya hepsi yavaş ta olsa pazarda yerlerini lacaktır.

Gönderen: Blogger wanadoo    


» Görüşünüzü ekleyin
IDéEFIXE