<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16005432\x26blogName\x3dAcemi+Blogcu\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://acemiblogcu.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://acemiblogcu.blogspot.com/\x26vt\x3d-655666249508531087', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Acemi Blogcu

Blog'a yeni başlayanlara amatör ruhu ile destek :)

Google Sitemaps artık tamamı küçük harflerden oluşan onay dosyalarını destekliyor

| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »

12/31/2005 4:19 ÖS

Merhabalar,
Ben siteyi sitemap a ekledim.
Aşağıdaki dosyayı yüklememi söyledi.Yükledim.

http://www.kocaeli.web.tr/google32aa0d090f364d3b.html

Ama sürekli The system is currently busy. We will process this verification as soon as possible. Please check back later for an updated status.

bu hatayı veriyor.Ne yapmam lazım
onurhan@kocaeli.web.tr

Gönderen: Anonymous Onurhan Altıner    


» Görüşünüzü ekleyin
IDéEFIXE