<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16005432\x26blogName\x3dAcemi+Blogcu\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://acemiblogcu.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://acemiblogcu.blogspot.com/\x26vt\x3d-655666249508531087', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Acemi Blogcu

Blog'a yeni başlayanlara amatör ruhu ile destek :)

MSN Spaces 27 milyon blog ve 7.6 milyon aktif kullanıcı sayısına ulaştı

| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »

12/08/2005 5:06 ÖS

myspace gibi bir çok şeyi vitrine koyan; kıyısında, köşesinde bir blog adı geçen yerlerin bizim bilmem kaç milyonu aktif blogumuz var demeleri blog'u ne kadar çok 'dejenere' ediyor, içini sıyırıp atıyor. Bir çeşit chat'den hiç farkları yok. Sırf bu nedenlerle Blogcu.com'daki "arkadaşlarım listesi" uygulamasına karşı çıkıyorum.

Blogcu TuLûAt

Gönderen: Blogger TuLûAt Blogspot    


» Görüşünüzü ekleyin
IDéEFIXE