<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16005432\x26blogName\x3dAcemi+Blogcu\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://acemiblogcu.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://acemiblogcu.blogspot.com/\x26vt\x3d-655666249508531087', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Acemi Blogcu

Blog'a yeni başlayanlara amatör ruhu ile destek :)

eMiniMalls için ilk izlenimler ve ipuçları

| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »

10/28/2005 12:06 ÖS

Hocam kazanç durumu nasıl. Tıklama başına ortalama ne kadar bir ücret veriyorlar. Adsense'in yanında kullanmaya değer mi sence?

Gönderen: Blogger Seo Monster    


10/28/2005 12:32 ÖS

Her iki program için de, program kuralları gereği, sağladıkları kazançlar hakkında kesin bilgiler verilemiyor. Ama şunu söyleyebilirim;

Bu blog'u yazmaya başladığımdan beridir MiniMalls'dan elde ettiğim gelir, Adsense'den elde ettiğimin 4 katı kadar. CTR değerleri birbirine yakın, bu yüzden aradaki farkı yaratan Chitika'nın CPC değerleri.

Adsense'i iki aydır, Chitika'yı ise bir aydan daha kısa bir süredir kullanıyorum. Henüz Chitika'da bir ayımı doldurmadığım için bu değerler denetlenememiş verilere dayanıyor. Denetleme sırasında ne kadar bir kayıp olur bilmiyorum. Belki Türkiye'den gelen tıklamaları dikkate almazlar ve hepsi uçup gider :)

Chitika'ya bu konu ile ilgili e-posta yolladım, cevap bekliyorum. Elde ettiğim gelir ay sonunda denetlemeden geçince durumu tekrar değerlendirerek yeni bir makale yazmayı düşünüyorum.

Gönderen: Blogger ali    


» Görüşünüzü ekleyin
IDéEFIXE