<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16005432\x26blogName\x3dAcemi+Blogcu\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://acemiblogcu.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://acemiblogcu.blogspot.com/\x26vt\x3d-7810062987439274435', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Acemi Blogcu

Blog'a yeni başlayanlara amatör ruhu ile destek :)

Geo Tagging - Adım 2: Coğrafik etiket oluşturma

| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »

2/10/2006 8:17 ÖS

Valla her derde çaresin.Bu konuyu da burda buldum ya daha ne diyeyim :)
Yanlız benim ufak bir sorunum var.
Blogger da iken sorunum yoktu çünkü html di.
Ama wordpress e geçince index.php de meta name alanı yok?
Nedir bunun olayı?

Gönderen: Blogger @L€M    


2/10/2006 11:58 ÖS

WordPress'de meta tag'lar tema dosyalarınız içindeki header.php'de yer alıyor. Tam adres vermek gerekirse;

/wp-content/themes/temaniz/header.php

Bu dosyayı bir metin düzenleyicisi ile açın ve içerisine Blogger şablonunda kullandığınız tag'larınızı yerleştirin.

Gönderen: Blogger ali    


» Görüşünüzü ekleyin
IDéEFIXE