<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16005432\x26blogName\x3dAcemi+Blogcu\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://acemiblogcu.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://acemiblogcu.blogspot.com/\x26vt\x3d-7810062987439274435', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Acemi Blogcu

Blog'a yeni başlayanlara amatör ruhu ile destek :)

Blog terimleri

| Sonraki »
| Sonraki »

10/05/2005 2:50 ÖS

Bu çalışmanız, tüm siteniz de çok güzel bir iş. Kutluyorum. Devam edin.

Technorati, Blog Kardeşliği, Side Bar, Şablon, CSS, W3, Tag, Post Comment, Post Entry, del.icio.us madde başlıklarını da bekliyoruz.

TuLûAt

Gönderen: Blogger TuLûAt Blogspot    


10/05/2005 11:43 ÖS

Görüşleriniz için çok teşekkürler. Önerdiğiniz kelimelerden technorati, side bar, şablon, CSS, W3, tag, post comment, post entry, del.icio.us eklenmiştir. Blog Kardeşliği’ne blog dizinleri başlığı altında değindiğim için yinelemek istemedim.

Lütfen görüşlerinizi iletmeye devam edin.

Gönderen: Blogger ali    


1/28/2006 8:32 ÖÖ

Çok iyi hazırlamışsın...

Bilmediğim bir çok terimi öğrendim, teşekkür ederim.

Gönderen: Blogger Hus    


» Görüşünüzü ekleyin
IDéEFIXE